ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
التدخين في شهر رمضان
ما حكم التدخين في شهر رمضان؟
الإجابة
یحرم إذا كان بشكل علني و في غیر هذه الصورة أیضا لایجوز للصائم احتیاطا.